Registre d'Ocells Destinats a la Falconeria a Catalunya

Print
Category:
Published on Sunday, 08 May 2011 Written by Alejandro Ureña Lopez

Els tenidors d'exemplars de falconeria han de sol·licitar al Departament de Medi Ambient i Habitatge la inscripció dels exemplars al Registre d'Ocells Rapinyaires Destinats a la Pràctica de la Falconeria per tal de legalitzar-ne la tinença. Els criadors, al marge dels controls que puguin rebre per part de l'Administració, han de sol·licitar l'alta al Registre de tots els exemplars que criïn, sense excepció. El propietari de l'animal que figuri al Registre ha de ser una persona física major de 14 anys.

Marcatge dels exemplars

Tots els ocells registrats han d'estar identificats amb un marcatge inviolable (anella tancada metàl·lica i/o microxip).

Revisió preceptiva de l'exemplar que s'ha de registrar

Si es tracta d'un exemplar d'una espècie autòctona o un híbrid amb un percentatge de puresa d'espècie autòctona superior al 50% i és la primera vegada que es registra a Catalunya, cal revisar prèviament a l'alta l'exemplar i la documentació original. Amb aquest efecte, la persona interessada ha de concretar dia i hora per a la revisió amb els tècnics del Servei de Protecció de la Fauna, la Flora i els Animals de Companyia o dels Serveis Territorials, segons correspongui. Fora d'aquest supòsit, depèn dels tècnics del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural decidir revisar o no l'exemplar, així com establir la necessitat de revisar la idoneïtat de les instal·lacions.

Exempcions d'alta o baixa al Registre

Queden exempts de sol·licitar l'alta d'un exemplar al Registre:
El tenidor resident fora de Catalunya que hi romangui per períodes de temps inferiors als tres mesos. Malgrat tot, aquest tenidor ha de disposar de la resta de documentació que acrediti la legalitat de l'exemplar.
La persona resident a Catalunya que tingui temporalment l'exemplar: per ser intermediària en una transacció econòmica, per disposar de l'animal durant un període de temps inferior als dos mesos o per haver-li estat cedit l'animal durant el temps equivalent a la temporada de cria en curs. Malgrat tot, aquest tenidor ha de disposar de la resta de documentació que acrediti la legalitat de l'exemplar.

No han de sol·licitar la baixa d'un exemplar al Registre els tenidors que cedeixin temporalment l'animal per al temps equivalent a la temporada de cria en curs o durant un període de temps inferior als dos mesos, tant si el cedeix a una persona resident a Catalunya com a una persona resident fora de Catalunya.

Les tinences o cessions temporals s'han de comunicar al Servei Territorial que correspongui del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (Servei de Protecció de la Fauna, la Flora i els Animals de Companyia en el cas de tenidors les comarques de Barcelona), i també han d'estar reflectides en el llibre de registre del nucli zoològic. Si la tinença o cessió excedeixen els períodes de temps indicats, és obligatori sol·licitar les altes o baixes que corresponguin.


Tramitació d'altes i baixes al Registre de Falconeria

Alta al Registre: Per donar d'alta un exemplar cal emplenar una sol·licitud adreçada als Serveis Territorials corresponents, amb l'excepció dels tenidors de les comarques de Barcelona, els quals s'han d'adreçar als Serveis Centrals (Servei de Protecció de la Fauna, la Flora i els Animals de Companyia). La sol·licitud d'alta al Registre ha d'incloure:
Dades de la persona sol·licitant (nom i cognoms, domicili i telèfon) i còpia del document nacional d'identitat o del passaport.
Dades de l'exemplar (espècie, número d'anella i/o número de microxip, sexe i any de naixement). En el cas d'exemplars criats en captivitat a Catalunya, el criador ha d'informar de l'espècie i el número d'anella dels parentals.
Adreça de les instal·lacions on es troba allotjat l'exemplar.
Còpia del document de cessió o compra (en el cas que l'animal vingui de Catalunya).
Còpia del document CITES (en el cas que l'exemplar el requereixi).

Baixa al Registre: En els casos de cessió definitiva, mort o desaparició de l'exemplar, cal comunicar immediatament la baixa als Serveis Territorials del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural que correspongui (Servei de Protecció de la Fauna, la Flora i els Animals de Companyia en el cas dels tenidors de les comarques de Barcelona). Cal indicar el motiu de la baixa i retornar el permís de tinença corresponent.

En cas de mort d'un exemplar que porti una anella facilitada pel Departament de Medi Ambient i Habitatge (tipus GEN CAT) cal retornar també l'anella, excepte si el tenidor vol dur a terme la taxidèrmia de l'animal mort o de les seves restes. En aquest darrer cas s'aplica la normativa relativa a taxidèrmia.

Si la baixa és per cessió a una tercera persona, cal informar de les dades d'aquesta.

En cas de fugida, s'ha de comunicar per escrit al Departament de Medi Ambient i Habitatge en un termini màxim de 72 hores des del moment de la pèrdua.

mes info:  www20.gencat.cat/portal/site/dmah/menuit...mp;vgnextfmt=default